Právní prohlášení old

Tyto stránky jsou ve filtru nastavení ODBORNÍK určeny osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž jsou v souladu s § 2a,5b a násl. zákona 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění. Tyto stránky jsou ve filtru nastavení ŠIROKÁ VEŘEJNOST určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 138/2002 Sb. o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání stránky www.ulekare.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, prosíme opusťte tyto stránky. Zřizovatel této stránky nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.

Dohoda o užívání stránek Ulekare.cz:

  1. Užíváním internetových stránek www.ulekare.cz uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností uLékaře,cz, s.r.o. se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, PSČ 120 00, zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183. Za jakoukoliv škodu vzniklou stranám dohody či třetí osobě v důsledku porušení dohody nenese společnost uLékaře,cz, s.r.o. odpovědnost a Vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši.
  2. Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou i laickou veřejnost podle filtru zobrazení. Obsahem stránek jsou odborné i laické články a jiný medicínský obsah. Stránka je databází dle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků či zřizovateli databáze dle zákona.
  3. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ustanoveními Občanského zákoníku o ochraně osobnosti. V rámci tohoto zákona využívá při zpracování odborných dat zvláště vědecké licence, zakotvené v § 12 odst.3 Občanského zákoníku, která zřizovatele i uživatele zavazuje používat osobní údaje pouze k vědeckým účelům. Vaše dotazy a připomínky nebudou považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a s nimi nakládat dle svého uvážení.
  4. Všechny reklamní informace o léčivých přípravcích nebo zdravotnických prostředcích jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
  5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost uLékaře,cz, s.r.o. v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek
  6. Společnost uLékaře,cz, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu stránek i jednostrannou změnu dohody. Ke změně obsahu stránek i ke změnám dohody, v důsledku kterých dojde ke změně práv a povinností stran dohody, bude vždy připojeno datum změny.
  7. Součástí internetových stránek www.ulekare.czje i sekce Poradna lékaře. Používáním Poradny lékaře, čímž se rozumí pročítání dotazů či poslání vlastního dotazu, uživatel souhlasí s touto Dohodou. Provozovatel Poradny lékaře garantuje, že na všechny dotazy je odborně odpovězeno lékaři, či jinými odborníky (farmaceuty atd.). Zároveň však není možné Poradnu lékaře považovat za standartní ambulantní vyšetření a zdroj relevantní diagnózy. Je třeba pohlížet na Poradnu lékaře pouze jako na zdroj informací a jako na doplněk ambulantní péče. Vzhledem k omezenosti vstupních informací tedy provozovatel ani odpovídající odborníci neručí za správnost úsudku a tudíž nenesou v žádné míře odpovědnost za škodu či za zdravotní újmu. Provozovatel výrazně doporučuje vedle použití služby Poradna lékaře obrátit se s problémem i na svého praktického lékaře!
  8. Pro doplnění dotazu je možno do Poradny lékaře posílat i fotografie či videozáznamy. V žádném případě není dovoleno posílat obsah zdravotnické dokumentace, jak ji vymezuje § 67b zák.č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. uLékaře,cz, s.r.o. se zříká veškeré odpovědnosti za porušení předchozí věty. S veškerou dokumentací bude nakládáno v souladu s platnou legislativou na ochranu osobnosti a osobních údajů. Pokud je to možné, doporučujeme posílat takové fotografie a video dokumentaci, která sama o sobě neumožňuje identifikaci (fotografie a videa bez obličeje, tetování atd.).

23. 9. 2016, uLékaře,cz, s.r.o.

 
 
 
 
 
Naposledy prohlédnuté hodnocení
Naposledy přečtené dotazy
 
Naposledy čtené: